پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
شنبه 24 آذر 1397   20:51:29
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
شنبه 24 آذر 1397 16:14:30
مناقصه ها و مزايده ها

آگهي مزايده

 

اداره كل بيمه خدمات درماني استان قم در نظر دارد

يك باب ساختمان اداري را از طريق مزايده بفروش برساند:

 

نوع ملك: داراي كاربري اداري (سند شش دانگ)

مساحت عرصه: 720 متر مربع

مساحت بنا:1163 متر مربع (اعياني زيرزمين 420 متر مربع، اعياني همكف 420 متر مربع و اعياني طبقه اول 305 و سرپله 18 متر مربع)

تعداد طبقات: 3 طبقه

مبلغ پايه مزايده: يازده ميلياد و هشتصد و چهارده ميليون و هشتصد هزار ريال (11.814.800.000 ريال)

سپرده شركت در مزايده: ده ميليون ريال

محل ساختمان: قم- بلوار محمد امين(ص)- كوي شماره 8 پلاك 133

مهلت تحويل پاكت هاي پيشنهادات: تا پايان وقت اداري روز شنبه 15/11/90 به اداره اموراداري اداره كل بيمه خدمات درماني استان قم (آدرس ذيل)

بازگشايي پاكت هاي پيشنهادات: روز چهارشنبه 19/11/90 ساعت 9 صبح در محل اداره كل بيمه خدمات درماني استان قم دفتر مديريت

زمان دريافت مدارك: شرايط مزايده و مشخصات ساختمان توسط خريداران از زمان نشر اولين آگهي در روزنامه ها لغايت پايان وقت اداري 13/11/90 مي باشد.

محل دريافت مدارك: اخذ اوراق و اطلاعات تكميلي و فرم شرايط شركت در مزايده از اموراداري اداره كل بيمه خدمات درماني استان قم به نشاني: قم- ميدان ارتش(ايرانمرينوس) ابتداي خيابان امام سجاد(ع) جنب هتل پارسيا تلفن: 2903981-2908480

توضيحات:

1-  واريز سپرده شركت در مزايده بصورت نقدي به حساب جام 7257029368 نزد بانك ملت شعبه بلوار محمد امين(ص) قم بنام بانك سپرده اداره كل بيمه خدمات درماني استان قم

2-     حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع است.

3-     هزينه آگهي و كارشناس رسمي بعهده خريدار مي باشد.

اداره كل بيمه خدمات درماني استان قم